Wokół konfliktów

Trudnym do podważenia jest fakt, iż atmosfera panująca w miejscu pracy w znacznym stopniu przekłada się na efektywność firmy, natomiast jako że konflikt jest wpisany w ludzką naturę, ciężko uniknąć sytuacji, w której niektórzy z pracowników nie zgadzają się ze sobą czy z pozostałą częścią zespołu. Nieporozumienia w pracy mają bardzo negatywny wpływ zarówno na samopoczucie stron sporu, jak i na efektywność pracy. Z tego względu ważne jest, aby umiejętnie rozwiązywać pojawiające się nieporozumienia, a pomocne w tym przypadku może być skorzystanie z usługi mediacji pracowniczych. Jest to poufny i dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu przy pomocy neutralnej osoby, mediatora.

Skorzystanie z mediacji pracowniczych będzie dla Ciebie dobrym pomysłem, jeżeli:

  • chcesz mieć bezpośredni wpływ na sposób rozwiązania sporu, panować nad sytuacją i nie oddawać decyzji o rozwiązaniu konfliktu osobie trzeciej (przełożonemu, sędziemu)
  • chcesz utrzymać, a może nawet poprawić, relację z drugą stroną
  • zależy Ci aby rozwiązanie było akceptowane przez obie strony sporu i nikt nie czuł się przegrany, co dalej sprzyja trwałości wypracowanego porozumienia
  • chcesz mieć poczucie satysfakcji i własnych kompetencji wynikających z samodzielnego rozwiązania sporu.

Podjęcie mediacji pracowniczych nie zamyka drogi do postępowania sądowego, jeśli mediacja nie doprowadzi do porozumienia.

Mediacje pracownicze mogą dotyczyć sporów pomiędzy:

  • pracownikiem i pracodawcą (np. co do sposobu / powodu rozwiązania stosunku pracy)
  • pracownikiem i przełożonym (przykładowo – ocena pracownicza, wysokość przyznanej premii, dyskryminacja)
  • pracownikami, czy zespołami pracowniczymi (np. o zakres kompetencji, zasoby)
  • pracodawcą a związkami zawodowymi (np. w odniesieniu do zmian w układzie zbiorowym).

Podstawowe zasady prowadzenia mediacji

• Poufność: dotyczy osoby mediatora, chociaż strony też mogą się na nią umówić.

• Bezstronność mediatora: jako mediator nie faworyzuję żadnej strony i staram się zapewnić takie same warunki bezpieczeństwa obu stronom

• Neutralność mediatora: jako mediator nie mogę mieć osobistego interesu, co do sposobu rozstrzygnięcia sporu przez strony.

• Dobrowolność udziału: zarówno dla stron, jak i mediatora (zakłada również możliwość odstąpienia od mediacji na każdym etapie).

Akceptowalność osoby mediatora przez strony mediacji.

Etyka: pracuję zgodnie ze Standardami mediacji i postępowania mediatora oraz Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich (więcej znajdziesz tu)

Cennik: